tr Open Mon - Fri 9:00 A.M. to 6:00 P.M.

Amerika’da Şirketler Neden Profesyonel Muhasebe Hizmetine İhtiyaç Duyar?

Amerika’da şirketlerin profesyonel muhasebe hizmetine ihtiyaç duymasının pek çok nedeni vardır. İşte bazı temel nedenler:

 • Karmaşık Vergi Kanunları: ABD’nin vergi kanunları oldukça karmaşıktır. Profesyonel muhasebeciler, vergi yasalarını ve düzenlemelerini takip edebilir, şirketlerin vergi avantajlarından yararlanmasına yardımcı olabilir ve potansiyel olarak maliyetli hatalardan veya cezalardan kaçınmalarını sağlar.
 • Mali Raporlama Standartları: Amerika’da mali raporlama, genellikle Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri (GAAP) ile uyumlu olmalıdır. Bu standartlara uymak, bilançoların, gelir tablolarının ve diğer mali belgelerin doğru ve tutarlı olmasını sağlar.
 • Denetim ve Uyumluluk: Birçok şirket, belirli endüstri standartlarına veya federal ve eyalet düzenlemelerine uymak zorundadır. Profesyonel muhasebeciler, bu denetim ve uyumluluk gereksinimlerini karşılamaya yardımcı olabilir.
 • Finansal Planlama ve Analiz: Profesyonel muhasebeciler, şirketlere mali durumlarını analiz etmelerinde ve gelecekteki finansal hedeflere ulaşmaları için stratejiler geliştirmelerinde yardımcı olabilir.
 • Nakit Akışı Yönetimi: Nakit akışının etkili bir şekilde yönetilmesi, şirketin operasyonlarını sürdürebilmesi ve büyüyebilmesi için kritiktir. Muhasebeciler, giderleri ve gelirleri izleyerek nakit akışını optimize edebilir.
 • Maliyet Kontrolü: Muhasebeciler, maliyetleri izleyebilir ve şirketlere maliyet tasarrufu fırsatları hakkında bilgi verebilir.
 • Risk Yönetimi: Şirketler, finansal riskleri azaltmak ve yönetmek için profesyonel muhasebecilere başvurabilir.
 • Yatırımcı İlişkileri: Şirketler, yatırımcıların ve diğer paydaşların güvenini kazanmak için doğru ve şeffaf finansal raporlamaya ihtiyaç duyar. Muhasebeciler, bu bilgileri doğru bir şekilde sunarak şirketlerin bu güveni inşa etmelerine yardımcı olabilir.
 • Yasal Sorunları Önleme: Doğru muhasebe uygulamaları ve kayıtların düzgün tutulması, şirketlerin potansiyel yasal sorunlardan kaçınmasına yardımcı olabilir.
 • Karar Alma: Doğru ve güncel finansal bilgiye sahip olmak, şirket yöneticilerinin daha bilinçli kararlar almasına olanak tanır.

Kısacası, profesyonel muhasebe hizmetleri, şirketlerin finansal olarak sağlam ve yasalara uygun kalmasına yardımcı olabilir. Bu, şirketlerin başarılı ve sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermeleri için kritik bir rol oynar.

ABD’de Kullanılan Muhasebe Yöntemlerinin İncelenmesi

ABD’de muhasebe yöntemleri, öncelikle Amerikan Muhasebe Standartları Kurulu (FASB – Financial Accounting Standards Board) tarafından belirlenen ve yayınlanan Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri’ne (GAAP – Generally Accepted Accounting Principles) dayanır. GAAP, ABD merkezli şirketlerin finansal tablolarını hazırlarken ve sunarken uyması gereken kurallar ve yönergeler bütünüdür.

 1. Nakit Esaslı Muhasebe: Bu yöntemde, gelirler ve giderler ancak nakit elde edildiğinde veya ödeme yapıldığında kaydedilir. Özellikle küçük işletmeler tarafından kullanılır çünkü basit ve anlaşılırdır.
 2. Karşılıklı (Faaliyet) Esaslı Muhasebe: Bu yöntemde, gelirler ve giderler onlarla ilişkilendirilen dönemde kaydedilir, yani taahhüt edildiği anda. Bu, gerçekleşen nakit akışından bağımsız olarak işlemlerin kaydedilmesi anlamına gelir. Büyük şirketler için daha yaygındır çünkü finansal sonuçların daha gerçekçi bir resmini sunar.
 3. Stok Değerleme Yöntemleri: Envanter değerlemesi için yaygın olarak kullanılan yöntemler FIFO (First-In, First-Out) ve LIFO (Last-In, First-Out) olarak bilinir. FIFO, ilk alınan ürünün ilk satıldığını varsayar, LIFO ise en son alınan ürünün ilk satıldığını varsayar.
 4. Amortisman Yöntemleri: Sabit kıymetlerin (örneğin binalar, makine ve teçhizat) değer azalmasını hesaplamak için kullanılır. Lineer ve hızlandırılmış amortisman gibi farklı yöntemler bulunmaktadır.
 5. Özkaynak Yöntemi: Bir şirketin, bir diğer şirketin hisselerinin %20 ila %50’si arasında bir oranda sahip olduğu durumlarda, yatırımı için özkaynak yöntemi kullanılır. Bu yöntem, yatırımın orijinal maliyetine yapılan ayarlamaları içerir.

ABD’de şirketler, özellikle halka açık olanlar, GAAP’ye uymak zorundadır. Ancak, uluslararası iş yapan şirketler aynı zamanda Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (IFRS) da uymayı tercih edebilirler.

Bu, ABD’deki muhasebe yöntemlerinin temel bir özeti olup, daha detaylı bilgi için ilgili literatür ve kaynaklara başvurmanız önerilir.